ข้ามบล็อค 1
คณิตศาสตร์ออนไลน์_ครูสุภาวดี
แสดงหรือซ่อนบล็อค

download เอกสาร

ข้ามบล็อค 4
บทคัดย่องานวิจัย แผนการเรียนรู้
  แบบ CIPPA+KWL-plus
  แบบสืบเสาะหาความรู้
แสดงหรือซ่อนบล็อค

เข้าระบบด้วย QR Code

ข้ามบล็อค 5
นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์
www.sichompu.com
โดยการสแกน QR Code
QRcode

บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้


     วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                เรื่องลำดับและอนุกรม
________________________________________
ลำดับ
ลำดับ

_________________
การเขียนพจน์ต่าง ๆ จากพจน์ทั่วไป
การเขียนพจน์ต่าง ๆ
จากพจน์ทั่วไป

_________________
พจน์ทั่วไปของลำดับ
พจน์ทั่วไปของ
ลำดับเลขคณิต

_________________
ลำดับเลขคณิต
ลำดับเลขคณิต

_________________

พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต
พจน์ทั่วไปของ
ลำดับเลขคณิต

_________________
พจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิต
พจน์ต่าง ๆของ
ลำดับเลขคณิต

_________________
  ลำดับเรขาคณิต
 พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต
 พจน์ต่าง ๆ ของลำดับเรขาคณิต
_________________
 อนุกรม
อนุกรม

_________________
 อนุกรมเลขคณิต
 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิต (1)
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิต (2)
 อนุกรมเรขาคณิต
 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิต (1)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิต (2)
_________________
แสดงหรือซ่อนบล็อค

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ข้ามบล็อค 7
คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์ ม.4
คณิตศาสตร์ ม.5
คณิตศาสตร์ ม.6
แสดงหรือซ่อนบล็อค

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ข้ามบล็อค 8
คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์ ม.4
คณิตศาสตร์ ม.5
คณิตศาสตร์ ม.6
แสดงหรือซ่อนบล็อค

การวัดผลและประเมินผล 1

ข้ามบล็อค 9
>>บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับ1
    การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
    หาความรู้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถ
     ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงหรือซ่อนบล็อค

การวัดผลและประเมินผล 2

ข้ามบล็อค 10
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 11
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)